Verba Legis

Uw succes is onze missie

Ons kantoor

Het Advocatenkantoor is opgericht door Meester Ben Crosiers en Meester Tania Leysen, twee gemotiveerde advocaten met beroepservaring, die zich in een samenwerkingsverband hebben verenigd om op efficiënte en kwaliteitsvolle wijze juridisch advies en bijstand te verlenen en dit in verschillende rechtstakken en op diverse niveaus.

Ben Crosiers

Ben Crosiers

Advocaat-vennoot

Houder van het 'Getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken'
Houder van het certificaat 'Bijzondere opleiding jeugdrecht'

Tania Leysen

Tania Leysen

Advocaat-vennoot

Houder van het certificaat 'Bijzondere opleiding jeugdrecht'

12198090302006169125female silhouette.svg.hi

Annick Van de Mosselaer

Administratief medewerkster

  Wat bieden wij?

  De advocaten van Verba Legis bieden juridische bijstand op topniveau waarbij u als cliënt centraal staat.

  client

  Cliëntgerichtheid

  Verba Legis Advocaten is gericht op het leveren van kwalitatieve juridische bijstand en dit op maat van de cliënt.

  lawyer

  Kwaliteitsvolle bijstand

  De advocaten van Verba Legis streven ernaar om het rechtsprobleem op een zo pragmatisch mogelijke wijze te behandelen.

  trust

  Vertrouwelijkheid

  De relatie 'advocaat-cliënt' is voor ons van essentieel belang.

   

  Rechtstakken

  Het advocatenkantoor Verba Legis bezit een bijzondere specialisatie in volgende rechtstakken:

  • Strafrecht
  • Jeugdrecht
  • Familierecht (echtscheidingen)
  • Huurrecht (woninghuur en handelshuur)
  • Aansprakelijkheidsrecht
  • Verkeersrecht
  • Verzekeringsrecht
  • Bouwrecht

  Voor de materies die niet door de advocaten van het kantoor worden behandeld, wordt beroep gedaan op gekwalificeerde externe medewerkers.

  Werkwijze

  Verba Legis Advocaten is gericht op het leveren van kwalitatieve juridische bijstand en dit op maat van de cliënt.

  advice

  Advies

  Voorafgaandelijk aan elke juridische procedure wordt steeds een omstandig advies verleend, waarbij zowel de te ondernemen juridische stappen, alsook de slaagkansen worden toegelicht.

  bemiddeling

  Bemiddeling

  Indien wordt vastgesteld dat de belangen van de cliënt reeds naar genoegen kunnen worden gediend door bemiddeling en/of onderhandelingen, zal het kantoor steeds een minnelijke afhandeling van het dossier nastreven.

  close-up-court-courthouse-534204

  Procedure

  Wanneer een dergelijke minnelijke afhandeling niet tot de mogelijkheden behoort, staat het kantoor garant voor een accurate begeleiding tijdens de gerechtelijke procedure.

  Ereloon

  De advocaten van Verba Legis trachten uw dossier op een zo kort mogelijke termijn, rekening houdend met een kwaliteitsvolle en persoonlijke aanpak, te behandelen.

  In functie van de aard van het geschil wordt er gewerkt aan een uurtarief, dan wel aan een waardetarief (percentage op de waarde van het geschil). De hoegrootheid van het tarief en de toepassing van dit tarief is afhankelijk van de rechtstak (strafrecht, verkeersrecht, huurrecht,...), de te leveren prestaties (advies, procedure,...) en de complexiteit ervan.
  Ter spreiding van de kostprijs worden door het kantoor provisies gevraagd ter opstart en ter behandeling van het dossier. Bij wanbetalingen of niet-betaling van de gevraagde provisies, zijn de advocaten gerechtigd hun prestaties op te schorten totdat volledige betaling is gebeurd.
  Naast het ereloon worden ook kosten in rekening gebracht. Deze kosten betreffen kantoorkosten (briefwisseling, fax, fotokopies,...), verplaatsingskosten en specifieke kosten (griffiekosten, gerechtsdeurwaarderskosten,...). Sinds 1 januari 2008 kan in bepaalde gevallen tevens een deel van de erelonen op de door de in het ongelijk gestelde partij verhaald worden (KB van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding en de Wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat).
  De kosten en erelonen gerelateerd aan het optreden van een raadsman kunnen vaak ten laste worden genomen door een verzekeraar, zoals een autoverzekeraar, een familiale verzekeraar, een rechtsbijstandsverzekeraar of een brand- of diefstalverzekeraar. Het is de taak van de advocaten om de cliënt te bevragen of hij/zij zulk een verzekering heeft en hierop beroep kan worden gedaan.
  Binnen het advocatenkantoor bestaat tevens de mogelijkheid om bijgestaan te worden via volledige of gedeeltelijke kosteloosheid (pro-Deoadvocaat). Dit is echter afhankelijk van de rechtstak.
  De advocaten binnen Verba Legis gaan een middelenverbintenis aan. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheid is verzekerd. Dit is minstens het bedrag gewaarborgd door de basispolis onderschreven door de Orde van Advocaten te Antwerpen. Die polis biedt dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis.

  Contact

  Het Advocatenkantoor is, met het oog op een efficiënte en snelle juridische bijstand,
  gelegen vlakbij het Nieuwe Justitiepaleis (Bolivarplaats) en het Hof van Beroep te Antwerpen (Waalse Kaai).

  Kantooradres

  Gijzelaarsstraat 78 bus 102
  2000 Antwerpen

  Fax

  +32 3 689 77 22